opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Special gifts by me

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Special gifts by me

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod en aanbiedingen

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht en garantie

Artikel   7 - Prijzen en betalingen

Artikel   8 - Levering en uitvoering

Artikel   9 - Persoonlijke gegevens

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Special gifts by me worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Special gifts by me;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat u of Special gifts by me in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Special gifts by me en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Special gifts by me gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Special gifts by me

Special Gifts by me

Katerstraat 54

4881 AS ZUNDERT (NB)

Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0)76-850 83 02

E-mailadres: info@specialgiftsbyme.nl

KvK-nummer: 70773939

Btw-identificatienummer: NL002216971B40

   

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Special gifts by me, gevestigd te Zundert, zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'voorwaarden') van toepassing. Deze voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen en te printen via http://www.specialgiftsbyme.nl/algemene-voorwaarden/.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Special gifts by me worden afgeweken.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Special gifts by me worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Special gifts by me ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Door het gebruik van de internetsite van Special gifts by me en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 6. Deze voorwaarden respecteren de rechten van u die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 4 - Het aanbod en aanbiedingen

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Special gifts by me gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Special gifts by me niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Alle aanbiedingen van Special gifts by me zijn vrijblijvend en Special gifts by me behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 4. Special gifts by me kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Special gifts by me onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Special gifts by me is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Special gifts by me passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Special gifts by me voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Special gifts by me daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Special gifts by me kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Special gifts by me op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Special gifts by me zal uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   a. het bezoekadres van de vestiging van Special gifts by me waar u met klachten terecht kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een        duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;

   e. voor zover van toepassing de kosten van aflevering;

   f. en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht en garantie

 1. U heeft het recht uw bestelling tot veertien (14) dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals veertien (14) dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar Special Gifts by me zijn voor rekening van u. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Special gifts by me geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u contact met Special gifts by me op te nemen via info@specialgiftsbyme.nl. Special gifts by me zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.
 2. Voor producten welke op maat -volgens de door u ingevoerde specificaties- gemaakt worden, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 3. Special gifts by me garandeert dat de te leveren zaken deugdelijk zijn en voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.
 4. De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met u.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Special gifts by me, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

Artikel 7 - Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Special gifts by me biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Deze zijn te verdelen in zes categorieën. U kunt uw bestelling vooruit betalen via iDEAL, Paypal, Bancontact/Mr Cash of per bankoverschrijving, of u kunt contant of per pin betalen bij ophalen van de bestelling op de locatie Molenstraat 12 te Zundert (Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees).
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Special gifts by me producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Special gifts by me geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Special gifts by me dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging               ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Special gifts by me zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Special gifts by me kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Special gifts by me geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Special gifts by me het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Special gifts by me tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan Special gifts by me bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De levertijd van het product (mits de betaling binnen is) staat vermeld in de producttekst. Kunnen wij echter door omstandigheden niet aan de levertijd voldoen en overschrijdt dit bovenstaande richtlijnen met 10 werkdagen, dan krijgt u hier ook een bericht over. U wordt dan gevraagd, of dat de bestelling moet worden doorgezet.

 

Artikel 9 - Persoonsgegevens

 1. Special gifts by me zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd.
 2. Uw gegevens kunnen alleen door Special gifts by me worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Special gifts by me beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure welke u kan vinden op www.specialgiftsbyme.nl/klachtenregeling.

 

Artikel 11 - Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Special gifts by me en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Special gifts by me onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Special gifts by me.

 

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien u aan Special gifts by me schriftelijk opgave doet van een adres, is Special gifts by me gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Special gifts by me schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Wanneer door Special gifts by me gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Special gifts by me deze Voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Special gifts by me in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Special gifts by me vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 5. Special gifts by me is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.